Geodesic dome workshop

ENG, SLO AND CRO BELOW

Dates: 12.8. – 15.8.2013.

Place: Tourist complex Cimper, Mursko Središće, Croatia

Geodesic dome workshop will in 4 days give basic knowledge of its function, architecture and usage. Workshops are held in the tourist complex Cimper, in the city of Mursko Središće, North Croatia. Between 12th and 15th August expert builders will assemble and disassemble the dome structure together with participants. Learning process will include theoretical background of dome structures, presentations on its forefathers Buckminster Fuller and Walter Bauersfeld, open discussions connected to its utility, possible creative outcomes for its agricultural, social and cultural use, as well as usage for transdiscisplinary strategies in culture.

Idea of geo dome greenhouse is already well known in eco-circles. Many of us want to learn about its beneficial architecture, but except of you-tube videos and confusing web pages, there is no space to learn in hands-on practical way. The participants of the workshop will learn how to disassemble and assemble geo-dome made out of wood. Through this process they will learn its architectural structure, its mathematics and its ecological benefits as a structure for housing or greenhouse. Also, other usages will be presented – such as geo-dome multimedia projections space.

This workshop is part of joined activities during Free Festival and Multimedia camp in organization of Autonomous Centre ACT Čakovec, and Urban Culture and Education, Križevci.

Free Festival and MMkamp are events that are connecting usage of free technologies and FOSS, ecological and recycle attitudes, anti-consumerism and non-competition. Both embed collaborative practices and coexistence.

The participants don’t need any special knowledge about geo-dome construction. Anyone can do it. The number of participants is limited.

The workshop will take place in rural north Croatia, near the river Mura at the Slovenian-Croatian border, with space to work, electricity, shower and bathroom facilities, WIFI, sport facilities, conference room with air-condition, children area, etc. Nature surrounding the workspace offers contemplative and peaceful setting resembling a summer camp.

If you are intrigued and interested in our workshop please complete application form not later than 1.8.2013 (partially completed application will not be taken into account):

Prices:

 • Package 1. room with air-conditioning and bathroom – 200 € per person

 • Package 2. camping – 150 € per person

 • Package 3. camping (group from 2 to 4 persons) – 100 € per person

 • Package 4. camping (group from 5 to 10 persons) – 70 € per person

Choose the package which suits you the most. Every pack includes besides accommodation also food, materials for the workshop, mentorship and a ticket for Spa & Sport Resort Sveti Martin. Please transfer 50€ prepayment on the bank account: HR9424020061100295914 no later than 05.08.2013.


Suggested time-line:

Monday 12.8.2013.

 • arrival of participants and visit of the tourist complex Cimper (home brewery – ‘Pilka’ beer and brandy distillery)

 • introduction of the participants and of the program

 • presentations, lectures and films about geodesic dome

 Tuesday 13.8.2013.

 • construction of the geodesic dome in theory

 • construction of the geodesic dome in practice – part 1

 • tournament in volleyball

Wednesday 14.8.2013.

 • construction of the geodesic dome in practice – part 2

 • evening in the Spa & Sport Resort in Sveti Martin

 Thursday 15.8.2013.

 • setting up the dome cover

 • brainstorming about potentials of the dome for various occasions

 • departure of the participants

 

How to get there:

By train
Train to Čakovec main station and contact Maja at +385 (0) 99 6556 731

By bus
Bus to Čakovec main station and contact Maja at +385 (0) 99 6556 731

By car
From Slovenia – Murska Sobota – Lendava, find SLO-CR border crossing Petišovci and when in HR you are in Mursko Središće, turn first crossroad left, soon cross railway tracks, after 500 meters turn right to Cimper tourist complex.

From Croatia – drive to Čakovec, from Čakovec take a road to Mursko Središće, keep on main road and last crossroad before border turn right. Keep driving across railway tracks and another 500 meters when you find Cimper road sign turn right.

 

Map:


View Larger Map

 

SLO

Delavnica gradnje geodezične kupole

 Datum:

12.8. – 15.8.2013

 Prostor:

Turistični kompleks Cimper, Mursko Središče, Hrvaška

4-dnevna delavnica zagotavlja osvojitev osnovnih znanj funkcionalnosti, arhitekture in uporabnosti geodezične kupole. Delavnica se bo odvijala v turističnem kompleksu Cimper, v Murskem Središču na severu Hrvaške. Od 12. do 15. avgusta bodo udeleženci skupaj s strokovnjaki sestavili in razstavili kupolo. Proces učenja bo vključeval teoretične osnove konstrukcije kupole, predstavitve praočetov Buckminster Fullerja in Walterja Bauersfelda, odprte diskusije v povezavi z uporabnostjo ter možno kreativno uporabo v kmetijstvu, sociali in tudi kot orodje za transdisciplinarno delovanje na področju umetnosti.

Ideja o kupoli, ki služi kot rastlinjak je že dobro poznana v ekologiji. Mnogi izmed nas, ki bi želeli izvedeti še kaj več o njeni koristni arhitekturi toda razen videov na youtubu in zapletenih ter nejasnih spletnih strani, ni možnosti za praktično učenje. Udeleženci delavnice se bodo naučili sestaviti in razstaviti leseno kupolo. Skozi ta proces se bodo učili o njeni arhitekturni zasnovi, matematiki in njenih ekoloških prednostih bodisi kot bivalne konstrukcije, bodisi kot rastlinjaka. Prezentirane bodo tudi druge prednosti – kot prostor za multimedijske projekcije.

Delavnica je del aktivnosti Svobodnega festivala in Multimedijskega kampa v organizaciji Autonomnega centra ACT iz Čakovca in društva UKE – Urbana kultura in edukacija iz Križevcev.

Svobodni festival in MMkamp sta dogodka, ki združujeta odprte tehnologije in FOSS (Free and Open Source Software), ekologijo in reciklažo, anti-konzumerizem in nekompetitivnost. Oba spodbujata kolaborativne prakse in sobivanje.

Za udeležbo na delavnici ni potrebno nikaršno posebno predznanje o konstrukciji geodezijskih kupol. Vsak jo lahko naredi.

Delavnica se bo odvijala v ruralni severni Hrvaški, v bližini reke Mure na slovensko-hrvaški meji, s prostorom za delo, elektriko, sanitarijami, WI-FI, športno infrastrukturo, klimatizirano konferenčno sobo, otroškimi igrali, itd. Narava, ki obdaja delovni prostor je podobna poletnemu kampu, mirna in kontemplativna.

Če ste zainteresirani za delavnico nam najkasneje do 01.08.2013 pošljite v celoti izpolnjen prijavni obrazec (pomanjkljivo izpolnjene prijavnice ne bomo upoštevali):

Število udeležencev je omejeno.

Cene:

 • Paket 1. klimatizirana soba s kopalnico – 200€ na osebo

 • Paket 2. kampiranje – 150€ na osebo

 • Paket 3. kampiranje (skupina od 2 do 4 oseb) – 100€ na osebo

 • Paket 4. kampiranje (skupina od 5 do 10 oseb) – 70€ na osebo

Izberite paket, ki vam najbolj odgovarja. Cena paketa vključuje namestitev, hrano, materiale za delavnico, mentorstvo in vstopnico za Spa & Sport Resort v Svetem Martinu.

Prosimo nakažite 50€ predplačila na bančni račun: HR9424020061100295914 najkasneje do 05.08.2013.

Program:

Ponedeljek 12.08.2013

 • prihod udeležencev in obhod turističnega kompleksa Cimper (domača pivovarna – ‘Pilka’ pivo in žganjarna)

 • predstavitev udeležencev in seznanitev s programom

 • prezentacije, predavanja in projekcije filmov o geodezični kupoli

Torek, 13.08.2013

 • konstrukcija kupole v teoriji

 • konstrukcija kupole v praksi – del 1

 • turnir v odbojki

Sreda, 14.08.2013

 • konstrukcija kupole v praksi – del 2

 • popoldan v Spa & Sport Resort Sveti Martin

Četrtek 15.08.2013

 • pokrivanje kupole

 • brenstorming o potencialih kupole za različne namene

 • odhod udeležencev

Kako do nas:

Z vlakom

Vlak do Čakovca in kontaktirajte Majo na +385 (0) 99 6556 731

Z avtobusom

Avtobus do Čakovca in kontaktirajte Majo na +385 (0) 99 6556 731

Z avtomobilom

Iz Slovenije: v smeri Murska Sobota – Lendava do SLO-HR mejnega prehoda v Petišovcih. V prvem križišču v Murskem Središču zavijte levo, prečkajte želeniško progo, po 500m zavijte desno k turističnemu kompleksu Cimper.

Iz Hrvaške: v smeri Čakovec, iz Čakovca nadaljujte pot do Murskega Središča. Držite se glavne ceste in na zadnjem križišču pred mejnim prehodom zavijte desno, prečkajte želeniško progo, po 500m zavijte desno k turističnemu kompleksu Cimper.

HR

Radionica izrade geodezijske kupole

Vrijeme:

12.8. – 15.8.2013.

Mjesto:

Turistički kompleks Cimper, Mursko Središće, Hrvatska

Radionica izrade geodezijske kupole u četiri će dana pružiti znanje o njezinoj svrsi, izgradnji i upotrebi. Radionice se održavaju u Turističkom kompleksu Cimper u Murskom Središću. Od 12. do 15. kolovoza stručni će graditelji sastaviti i rastavii kupolu zajedno sa sudionicima radionice. Proces učenja uključuje teorijski dio o prethodnom radnom iskustvu gradnje kupole, prezentacije njezinih praotaca Buckminstera Fullera and Waltera Bauersfelda, otvorenu diskusiju o njezinoj namjeni, mogućim kreativnim ishodima za poljoprivredne i kulturne svrhe, kao i korist u transdisciplinarnim kulturnim strategijama.

Ideja o kupoli kao geološkom staklenom vrtu je dobro poznata u eko krugovima. Mnogi od nas žele naučiti o njezinim graditeljskim dobrobitima, ali osim YouTube videa i zbunjujućih web stranica, nama puno načina za učenje na praktičan način. Sudionici radionice će rastaviti i sastaviti kupolu napravljenu od drveta. Kroz taj proces, naučit će njezinu graditeljsku strukturu, njezine matematičke i ekološke dobrobiti kao mjesta za stanovanje ili za stakleni vrt. Bit će predstavljene i druge namjene, kao na primjer kupola za multimedijske projekcije.

Ova radionica dijelom je udruženih aktivnosti Slobodnog festivala i Multimedijalnog kampa u organizaciji Autonomnog centra ACT Čakovec i Urbane Kulture i Edukacije, UKE Križevci.

Slobodni festival i MM kamp događaji su koji spajaju slobodne tehnologije i FOSS (softver otvorenog koda) te stavove o ekologiji i recikliranju, anti konzumerizmu i nekonkurentnosti, a oba obuhvaćaju suradničke prakse i suživot.

Sudionici ne trebaju nikakvo posebno znanje o gradnji kupole. Svi mogu sudjelovati, a broj sudionika je ograničen.

Radionice će se održati u ruralnom dijelu sjeverne Hrvatske, u blizini rijeke Mure na slovensko-hrvatskoj granici. Omogućen je radni prostor, struja, tuš/kupaona, WiFi, sportski tereni, klimatizirana soba za konferencije, dječje igralište itd. Okolna priroda pruža kontemplativno i mirno okruženje slično ljetnom kampu.

Ako ste zainteresirani za naše radionice, molimo Vas, ispunite prijavnicu najkasnije do 01.08.2013. (nepotpune prijavnice nećemo uzeti u obzir).

Cijene:

 • Paket 1. klimatizirana soba s kupaonicom – 200 € po osobi

 • Paket 2. kampiranje – 150 € po osob

 • Paket 3. kampiranje (grupa od 2 do 4 osoba – 100 € po osobi

 • Paket 4. kampiranje (grupa od 5 do 10 osoba) – 70 € po osobi

Odaberite paket koji Vam najbolje odgovara. Svi paketi, osim smještaja, uključuju hranu (puni pansion), pribor za radionice, mentorsvo na radionicama te kartu za Spa & Sport Resort Sveti Martin. Molimo Vas, uplatite predujam od 50€ na bankovni račun: HR9424020061100295914 najkasnije do 05.08.2013.

Preporučeni raspored:

Ponedjeljak, 12.8.2013.

 • dolazak sudionika i razgled turističkog kompleksa Cimper (tvornica piva “Pilka” i destilerija rakije)

 • upoznavanje s programom

 • prezentacije, predavanja i filmovi o geodezijskoj kupoli

Utorak, 13.8.2013.

 • teorijska gradnja geodezijske kupole

 • praktična gradnja geodezijske kupole – prvi dio

 • turnir u odbojci

Srijeda, 14.8.2013.

 • praktična gradnja geodezijske kupole – drugi dio

 • večer u Spa & Sport Resort Sveti Martin

Četvrtak, 15.8.2013.

 • pokrivanje kupole

 • brainstorming o potencijalima kupole za razne prigode

 • odlazak sudionika

Kako doći:

Vlakom

Vlak do Čakovca, glavna stanica i kontakt Maja na +385 (0) 99 6556 731

Autobusom
Autobus do Čakovca, glavna stanica i kontakt Maja at +385 (0) 99 6556 731

Autom
Iz Slovenije: Murska Sobota – Lendava, SLO-HR granični prijelaz Petišovci. Čim uđete u Hrvatsku, nalazite se u Murskom Središću. Na prvom skretanju lijevo, a zatim nastavite ravno preko željezničkog prijelaza i 500 metara kasnije skrenite desno prema Turističkom kompleksu Cimper.

Iz Hrvatske: Poslije Čakovca krenite prema Murskom Središću i držite se glavne ceste. Poslijednje skretanje prije graničnog prijelaza, skrenite desno. a zatim nastavite ravno preko željezničkog prijelaza i 500 metara kasnije skrenite desno prema Turističkom kompleksu Cimper.