MMKamp’s Geo-Dome will host Citizens Kino show daily!

Even Ray Kurzweil, the post-humanist preacher from the Singularity Church recently admitted that intelligence without a body makes no sense. But, currently the disembodied world of Big Data is pulling the earth out from under our feet and fueling total colonization of the mind/body. C-KINO #28 takes a retrospective  look at the days when Buckminster Fuller’s sustainable architecture and designs were geared for maintaining Spaceship Earth, not producing an escapist and vacuum-packed realm of Cyberpsace. Full bodily exploration and geodesic time-space is Not an outmoded, obsolete, game-over scenario; We may need to reclaim and defend the ‘old territories’ for any meaningful and inhabitable future.

From Monday 12th August MMkamp offers participation at daily Citizens Kino show.

CiTiZEN KiNO is a form of cinema hacking and Media Self-defense. With Dr. Podinski – XLterrestrial psychomedia analyst – and special guests. Now with a C-KINO Titan Pad for notes prior to the show, please feel free to jump aboard, say hello, and send us any links, material, films that might fit the theme.
Rest of the announcement read here>>

 

Geodesic dome workshop

ENG, SLO AND CRO BELOW

Dates: 12.8. – 15.8.2013.

Place: Tourist complex Cimper, Mursko Središće, Croatia

Geodesic dome workshop will in 4 days give basic knowledge of its function, architecture and usage. Workshops are held in the tourist complex Cimper, in the city of Mursko Središće, North Croatia. Between 12th and 15th August expert builders will assemble and disassemble the dome structure together with participants. Learning process will include theoretical background of dome structures, presentations on its forefathers Buckminster Fuller and Walter Bauersfeld, open discussions connected to its utility, possible creative outcomes for its agricultural, social and cultural use, as well as usage for transdiscisplinary strategies in culture.

Idea of geo dome greenhouse is already well known in eco-circles. Many of us want to learn about its beneficial architecture, but except of you-tube videos and confusing web pages, there is no space to learn in hands-on practical way. The participants of the workshop will learn how to disassemble and assemble geo-dome made out of wood. Through this process they will learn its architectural structure, its mathematics and its ecological benefits as a structure for housing or greenhouse. Also, other usages will be presented – such as geo-dome multimedia projections space.

This workshop is part of joined activities during Free Festival and Multimedia camp in organization of Autonomous Centre ACT Čakovec, and Urban Culture and Education, Križevci.

Free Festival and MMkamp are events that are connecting usage of free technologies and FOSS, ecological and recycle attitudes, anti-consumerism and non-competition. Both embed collaborative practices and coexistence.

The participants don’t need any special knowledge about geo-dome construction. Anyone can do it. The number of participants is limited.

The workshop will take place in rural north Croatia, near the river Mura at the Slovenian-Croatian border, with space to work, electricity, shower and bathroom facilities, WIFI, sport facilities, conference room with air-condition, children area, etc. Nature surrounding the workspace offers contemplative and peaceful setting resembling a summer camp.

If you are intrigued and interested in our workshop please complete application form not later than 1.8.2013 (partially completed application will not be taken into account):

Prices:

 • Package 1. room with air-conditioning and bathroom – 200 € per person

 • Package 2. camping – 150 € per person

 • Package 3. camping (group from 2 to 4 persons) – 100 € per person

 • Package 4. camping (group from 5 to 10 persons) – 70 € per person

Choose the package which suits you the most. Every pack includes besides accommodation also food, materials for the workshop, mentorship and a ticket for Spa & Sport Resort Sveti Martin. Please transfer 50€ prepayment on the bank account: HR9424020061100295914 no later than 05.08.2013.


Suggested time-line:

Monday 12.8.2013.

 • arrival of participants and visit of the tourist complex Cimper (home brewery – ‘Pilka’ beer and brandy distillery)

 • introduction of the participants and of the program

 • presentations, lectures and films about geodesic dome

 Tuesday 13.8.2013.

 • construction of the geodesic dome in theory

 • construction of the geodesic dome in practice – part 1

 • tournament in volleyball

Wednesday 14.8.2013.

 • construction of the geodesic dome in practice – part 2

 • evening in the Spa & Sport Resort in Sveti Martin

 Thursday 15.8.2013.

 • setting up the dome cover

 • brainstorming about potentials of the dome for various occasions

 • departure of the participants

 

How to get there:

By train
Train to Čakovec main station and contact Maja at +385 (0) 99 6556 731

By bus
Bus to Čakovec main station and contact Maja at +385 (0) 99 6556 731

By car
From Slovenia – Murska Sobota – Lendava, find SLO-CR border crossing Petišovci and when in HR you are in Mursko Središće, turn first crossroad left, soon cross railway tracks, after 500 meters turn right to Cimper tourist complex.

From Croatia – drive to Čakovec, from Čakovec take a road to Mursko Središće, keep on main road and last crossroad before border turn right. Keep driving across railway tracks and another 500 meters when you find Cimper road sign turn right.

 

Map:


View Larger Map

 

SLO

Delavnica gradnje geodezične kupole

 Datum:

12.8. – 15.8.2013

 Prostor:

Turistični kompleks Cimper, Mursko Središče, Hrvaška

4-dnevna delavnica zagotavlja osvojitev osnovnih znanj funkcionalnosti, arhitekture in uporabnosti geodezične kupole. Delavnica se bo odvijala v turističnem kompleksu Cimper, v Murskem Središču na severu Hrvaške. Od 12. do 15. avgusta bodo udeleženci skupaj s strokovnjaki sestavili in razstavili kupolo. Proces učenja bo vključeval teoretične osnove konstrukcije kupole, predstavitve praočetov Buckminster Fullerja in Walterja Bauersfelda, odprte diskusije v povezavi z uporabnostjo ter možno kreativno uporabo v kmetijstvu, sociali in tudi kot orodje za transdisciplinarno delovanje na področju umetnosti.

Ideja o kupoli, ki služi kot rastlinjak je že dobro poznana v ekologiji. Mnogi izmed nas, ki bi želeli izvedeti še kaj več o njeni koristni arhitekturi toda razen videov na youtubu in zapletenih ter nejasnih spletnih strani, ni možnosti za praktično učenje. Udeleženci delavnice se bodo naučili sestaviti in razstaviti leseno kupolo. Skozi ta proces se bodo učili o njeni arhitekturni zasnovi, matematiki in njenih ekoloških prednostih bodisi kot bivalne konstrukcije, bodisi kot rastlinjaka. Prezentirane bodo tudi druge prednosti – kot prostor za multimedijske projekcije.

Delavnica je del aktivnosti Svobodnega festivala in Multimedijskega kampa v organizaciji Autonomnega centra ACT iz Čakovca in društva UKE – Urbana kultura in edukacija iz Križevcev.

Svobodni festival in MMkamp sta dogodka, ki združujeta odprte tehnologije in FOSS (Free and Open Source Software), ekologijo in reciklažo, anti-konzumerizem in nekompetitivnost. Oba spodbujata kolaborativne prakse in sobivanje.

Za udeležbo na delavnici ni potrebno nikaršno posebno predznanje o konstrukciji geodezijskih kupol. Vsak jo lahko naredi.

Delavnica se bo odvijala v ruralni severni Hrvaški, v bližini reke Mure na slovensko-hrvaški meji, s prostorom za delo, elektriko, sanitarijami, WI-FI, športno infrastrukturo, klimatizirano konferenčno sobo, otroškimi igrali, itd. Narava, ki obdaja delovni prostor je podobna poletnemu kampu, mirna in kontemplativna.

Če ste zainteresirani za delavnico nam najkasneje do 01.08.2013 pošljite v celoti izpolnjen prijavni obrazec (pomanjkljivo izpolnjene prijavnice ne bomo upoštevali):

Število udeležencev je omejeno.

Cene:

 • Paket 1. klimatizirana soba s kopalnico – 200€ na osebo

 • Paket 2. kampiranje – 150€ na osebo

 • Paket 3. kampiranje (skupina od 2 do 4 oseb) – 100€ na osebo

 • Paket 4. kampiranje (skupina od 5 do 10 oseb) – 70€ na osebo

Izberite paket, ki vam najbolj odgovarja. Cena paketa vključuje namestitev, hrano, materiale za delavnico, mentorstvo in vstopnico za Spa & Sport Resort v Svetem Martinu.

Prosimo nakažite 50€ predplačila na bančni račun: HR9424020061100295914 najkasneje do 05.08.2013.

Program:

Ponedeljek 12.08.2013

 • prihod udeležencev in obhod turističnega kompleksa Cimper (domača pivovarna – ‘Pilka’ pivo in žganjarna)

 • predstavitev udeležencev in seznanitev s programom

 • prezentacije, predavanja in projekcije filmov o geodezični kupoli

Torek, 13.08.2013

 • konstrukcija kupole v teoriji

 • konstrukcija kupole v praksi – del 1

 • turnir v odbojki

Sreda, 14.08.2013

 • konstrukcija kupole v praksi – del 2

 • popoldan v Spa & Sport Resort Sveti Martin

Četrtek 15.08.2013

 • pokrivanje kupole

 • brenstorming o potencialih kupole za različne namene

 • odhod udeležencev

Kako do nas:

Z vlakom

Vlak do Čakovca in kontaktirajte Majo na +385 (0) 99 6556 731

Z avtobusom

Avtobus do Čakovca in kontaktirajte Majo na +385 (0) 99 6556 731

Z avtomobilom

Iz Slovenije: v smeri Murska Sobota – Lendava do SLO-HR mejnega prehoda v Petišovcih. V prvem križišču v Murskem Središču zavijte levo, prečkajte želeniško progo, po 500m zavijte desno k turističnemu kompleksu Cimper.

Iz Hrvaške: v smeri Čakovec, iz Čakovca nadaljujte pot do Murskega Središča. Držite se glavne ceste in na zadnjem križišču pred mejnim prehodom zavijte desno, prečkajte želeniško progo, po 500m zavijte desno k turističnemu kompleksu Cimper.

HR

Radionica izrade geodezijske kupole

Vrijeme:

12.8. – 15.8.2013.

Mjesto:

Turistički kompleks Cimper, Mursko Središće, Hrvatska

Radionica izrade geodezijske kupole u četiri će dana pružiti znanje o njezinoj svrsi, izgradnji i upotrebi. Radionice se održavaju u Turističkom kompleksu Cimper u Murskom Središću. Od 12. do 15. kolovoza stručni će graditelji sastaviti i rastavii kupolu zajedno sa sudionicima radionice. Proces učenja uključuje teorijski dio o prethodnom radnom iskustvu gradnje kupole, prezentacije njezinih praotaca Buckminstera Fullera and Waltera Bauersfelda, otvorenu diskusiju o njezinoj namjeni, mogućim kreativnim ishodima za poljoprivredne i kulturne svrhe, kao i korist u transdisciplinarnim kulturnim strategijama.

Ideja o kupoli kao geološkom staklenom vrtu je dobro poznata u eko krugovima. Mnogi od nas žele naučiti o njezinim graditeljskim dobrobitima, ali osim YouTube videa i zbunjujućih web stranica, nama puno načina za učenje na praktičan način. Sudionici radionice će rastaviti i sastaviti kupolu napravljenu od drveta. Kroz taj proces, naučit će njezinu graditeljsku strukturu, njezine matematičke i ekološke dobrobiti kao mjesta za stanovanje ili za stakleni vrt. Bit će predstavljene i druge namjene, kao na primjer kupola za multimedijske projekcije.

Ova radionica dijelom je udruženih aktivnosti Slobodnog festivala i Multimedijalnog kampa u organizaciji Autonomnog centra ACT Čakovec i Urbane Kulture i Edukacije, UKE Križevci.

Slobodni festival i MM kamp događaji su koji spajaju slobodne tehnologije i FOSS (softver otvorenog koda) te stavove o ekologiji i recikliranju, anti konzumerizmu i nekonkurentnosti, a oba obuhvaćaju suradničke prakse i suživot.

Sudionici ne trebaju nikakvo posebno znanje o gradnji kupole. Svi mogu sudjelovati, a broj sudionika je ograničen.

Radionice će se održati u ruralnom dijelu sjeverne Hrvatske, u blizini rijeke Mure na slovensko-hrvatskoj granici. Omogućen je radni prostor, struja, tuš/kupaona, WiFi, sportski tereni, klimatizirana soba za konferencije, dječje igralište itd. Okolna priroda pruža kontemplativno i mirno okruženje slično ljetnom kampu.

Ako ste zainteresirani za naše radionice, molimo Vas, ispunite prijavnicu najkasnije do 01.08.2013. (nepotpune prijavnice nećemo uzeti u obzir).

Cijene:

 • Paket 1. klimatizirana soba s kupaonicom – 200 € po osobi

 • Paket 2. kampiranje – 150 € po osob

 • Paket 3. kampiranje (grupa od 2 do 4 osoba – 100 € po osobi

 • Paket 4. kampiranje (grupa od 5 do 10 osoba) – 70 € po osobi

Odaberite paket koji Vam najbolje odgovara. Svi paketi, osim smještaja, uključuju hranu (puni pansion), pribor za radionice, mentorsvo na radionicama te kartu za Spa & Sport Resort Sveti Martin. Molimo Vas, uplatite predujam od 50€ na bankovni račun: HR9424020061100295914 najkasnije do 05.08.2013.

Preporučeni raspored:

Ponedjeljak, 12.8.2013.

 • dolazak sudionika i razgled turističkog kompleksa Cimper (tvornica piva “Pilka” i destilerija rakije)

 • upoznavanje s programom

 • prezentacije, predavanja i filmovi o geodezijskoj kupoli

Utorak, 13.8.2013.

 • teorijska gradnja geodezijske kupole

 • praktična gradnja geodezijske kupole – prvi dio

 • turnir u odbojci

Srijeda, 14.8.2013.

 • praktična gradnja geodezijske kupole – drugi dio

 • večer u Spa & Sport Resort Sveti Martin

Četvrtak, 15.8.2013.

 • pokrivanje kupole

 • brainstorming o potencijalima kupole za razne prigode

 • odlazak sudionika

Kako doći:

Vlakom

Vlak do Čakovca, glavna stanica i kontakt Maja na +385 (0) 99 6556 731

Autobusom
Autobus do Čakovca, glavna stanica i kontakt Maja at +385 (0) 99 6556 731

Autom
Iz Slovenije: Murska Sobota – Lendava, SLO-HR granični prijelaz Petišovci. Čim uđete u Hrvatsku, nalazite se u Murskom Središću. Na prvom skretanju lijevo, a zatim nastavite ravno preko željezničkog prijelaza i 500 metara kasnije skrenite desno prema Turističkom kompleksu Cimper.

Iz Hrvatske: Poslije Čakovca krenite prema Murskom Središću i držite se glavne ceste. Poslijednje skretanje prije graničnog prijelaza, skrenite desno. a zatim nastavite ravno preko željezničkog prijelaza i 500 metara kasnije skrenite desno prema Turističkom kompleksu Cimper.

 

Guerrilla art interventions at MMKMap’12

Free Traveling Radio and MMKamp merged again in combining culture jamming with guerrilla art intervention, video art projection and pirate radio transmission. MMKamp hosted Slovenian and Croatia crew in Sv. Martin na Muri where they exchanged ideas and plans for guerrilla art interventions. Ideas that were executed were:

MOSS GRAFFITI

Moss graffiti is ecological art interevention with activist attitude. Moss was collected in the woods, washed and and mixed with plantajoy (originall addition to moss graffiti), beer or milk and sugar for it’s grwth and watter spply. The  applied to walls in city of Čakovec. We will update on how they grow!

GUERRILLA STICKERS

The idea was to get a bit of culture-jamming into small city consuming-culture. After brainstorming a set of stickers was printed containing a range of messages. Stickers later found their way to bank machines.

 

GUERRILLA ART DRIVE-IN-CINEMA FIRST APPEARANCE IN VARAŽDIN, ČAKOVEC AND LUDBREG

To set up guerrilla drive-in you need a van, radio transmitter, projector, inverter (1000 W), couple of laptops and sound mixer.

A free frequency is found and radio transmission is set. Two musicians mix sounds live accompanying already edited video. Sound is transmitted on free frequency. Similar to drive-in-cinemas people can park their cars and tune in.

 

Projections were made during Jailhouse Festival in Lepoglava, Špancir fest in Varaždin projecting on facade of student dormitories building, and on the parking lot in Čakovec.

GADI @ MMKamp’12

Guerrilla Art Drive-in (GADI) je suradnički umjetnički multimedijalni projekt slovenskih i hrvatskih umjetnika. Radi se o multimedijalnim izvedbama u javnom prostoru, koji u sebi spajaju elemente gerila umjetnosti, eksperimentalne glazbe te umjetničkih filmova, a koristi uglavnom “Uradi sam” metode.

Guerrilla Art Drive-in projekt dio je MOBMOV CRO, prvog oficijelnog autokina koje se sastoji od:
jednog kombija;
jednog projektora;
jedne glazbene skupine;
jednog radijskoga odašiljača.

Radi na ovom principu: kombi iz kojega se projecira film je pokretan ili parkiran na mjestu gdje postoji mogućnost da se parkiraju i auti posjetitelja. Film pratite, kao i u američkim drive-in theater, iz vlastitog automobila. Glazbu izvode glazbenici u kombiju, te se putem radio odašiljača direktno prenosi na vaš auto radio, mobilni telefon sa radio prijemnikom, ili radio prijemnik. Stanica, tj. frekvencija koju trebate izabrati objavljena je netom prije projekcije.

 

Pozivamo vas u petak 31.8.’12. u 21 h u Čakovcu, gradsko parkiralište pored Trga Republike

U subotu 01.09.’12. u 21 h u Lepoglavu, Dom kulture

 

i 23 h u Varaždinu, parking studentskog doma.

 

ENG:

Guerrilla Art Drive-In (GADI) is a collaborative multimedia project between Slovenian and Croatian artists. It is a multimedia performance done in a public space that combines elements of guerrilla art, experimental music and movies using “Do It Yourself” method.

Guerrilla Art Drive-In project is part of MOBMOV CRO, the first official drive-in cinema consisting of:
one van;
one projector;
a music group;
a radio transmitter.

It works like this: the van from which the film is projected is mobile or parked in a place where it is possible for visitors to park their cars. The audience watches the film as in the American drive-in theatres, from their own car. The music is performed by musicians in the van and the radio transmitter directs it to your car radio, a mobile phone with a radio receiver, or a radio receiver. The frequency you need to tune into is given just before the screening.

 

MMKamp’12

MMKamp ’12 is offering a wide range of activities in guerilla art – guerilla sound installations, guerilla moss graffiti, guerilla drive in, guerilla radio… MMakmp’12 headquarters will be set up in picturesque SPA resort, Sv. Martin na Muri, surrounded by a beautiful nature. Participants are welcomed to apply for MMKamp and actively participate in everyday activity: from cooking, to creating new ideas, to realizing them in group guerilla actions (GGA).

Dates: 27th August – 1st September.

Proposed activities:
1/ Videomobile – screening material from the travelling van (based on http://mobmov.org/, http://www.guerilladrivein.org/)
2/ Free travelling radio – ad-hoc radio show on pirate FM station (http://mmkamp.gentlejunk.net/tag/free-traveling-radio/)
3/ Moss graffiti – on billboards!! (http://www.wikihow.com/Make-Moss-Graffiti)
4/ Guerilla noise concert
5/ Add your idea here!

Cost: for 50 € participants get 5 days of accommodation at SPA resort that includes indoor and outdoor swimming, sauna. Participants are acoomodated in 5 beds apartments with kitchen (that is incredible 10 € par day!!). Participants have to take effort to arrange their own travelling to Sv. Martin and back, have to have sense of community (cooking and cleaning together, taking care of each other..)

Place: Spa (toplice ) Sv. Martin na Muri: http://toplicesvetimartin.hr/en?Itemid=1
Međimurje county: http://toplicesvetimartin.hr/en/hotel/welcome/medimurje?Itemid=137


View Larger Map

FTR at KIBLIX festival Maribor

FTR as a part of KIBLIX festival 2011 stayed in Maribor on 98.4 for 6 days and was broadcasting varayaty of shows, music, field recordings, glitches and beeps, microphone collages and interviews.

  

After introductory discussion and presentations of Patrick Mc Ginely and Udo Nolls work on Aporee and Framework radio and meeting with radio MARŠ (Student Maribor radio – closest thing to free radio in the city) a workshop on setting up the radio was given.

Antenna was set up on the highest reachable point at Narodni dom where organization KIBLA is situated. Luckily the cable reached our studio in the back .

Studio hosted viraety of the radio shows including reading of poetry and DJing, and discussion Radio About Radio

“Studpid techno show” with friends from Bike Kitchen.


Patric Mc Ginely introduction of field recording, sound art and workshop methods to Workshopology symposium participants.

MMKamp’11

Reni Hofmuller field recording

Same as last year, MMKamp’11 was done in collaboration with TIK project, but this time in small city of Marija Bistrica, surrounded by  north Croatian small hills. MMKamp/TIK had two parts: workshop focusing on “sound-walk” and Eco Time Conference questioning relations between time, ecology and new media arts held between 16th and 21st May, 2011.

Sound walk workshop was held by Jonathan Prior from Edinburgh. His work on ecology of sound together with sound walks (http://12gatestothecity.com/) were presented, and ear cleaning exercise conducted.

Jonathan Prior leading sound walk workshop

Ear cleaning exercise helped students to understand the complexity of sounds around us and recognizing sounds that we usually filter out. This was useful in Oršic castle museum where sound walk recording took place.

Matija Gubec, the peasant king, sculpture near museum

Museum’s focus was on peasant upraising till ’90s in 20th century. Since, it’s orientation has shifted towards landlords living style and Croatian national uprising and its cultural phenomenon. Change of focus from symbols of socialist times  to pancapitalism was interesting starting point for sound research.

Peasant upraising depicted

Recording varied from narrative parts to abstract sounds, sometimes edited in song patterns, with hollow and surrealist touch. End peace was recorded, conceptualized and edited by: Ana Vuždarić, Reni Hofmuller, Barbara Huber, Mimoza Vuthaj, Sonja Fureš, Michal Curdny, Martina Kederova, Jonathan Prior and Kruno Jošt.

Barbara Huber recording sounds of wind around the sculpture

Method, or strategy, was devised to join individual audio pieces in group work. Sounds were mapped on castle, and small groups were choosing their favourite spot. Sound cloud was created and each group had to form their experiance with thir own, but also recordings done by others.

Sound mapping

Draft was edited by Kruno Jost and Jonathan Prior and finalized edit done by Reni Hofmuller. Enjoy sound piece, and have a look at photolog >>

Also find blog entry from Jonathna Prior here >>

Najava: Eco-Time Conference III

Time – Ecology – New Media Art
Vrijeme – ekologija – nove medijske umjetnosti
Saturday, 21st of May 2011 / Subota, 21.05.2011.

Zabok, Zelena soba – trg D. Domjanića 6

15 h -18h: New Media Art and Ecology
15 h -18h: Nove medijske umjetnosti i ekologija

Speakers/govornici:

Ivan Ladislav Galeta
Obzirom da si danas svatko može uzeti pravo biti umjetnicom ili umjetnikom, zato čak nije potrebna ni posebna naobrazba, u zadnje vrijeme postaje zabrinjavajućom činjenica kako isto tako svatko može smatrati da upravo njezina/njegova djela zaslužuju biti sačuvana za budućnost, čak i svojim cjelokupnim opusom.
http://timeinventorskabinet.org/wiki/doku.php/ladislav_galeta

Reni Hofmuller
Ekologija za Hofmuller nije samo pitanje kao što je: “koliko struje mogu konzumirati?”, no i razumijevanje ravnoteže. Postoji li ravnoteža u onom što ljudi donose među sobom, postoji li balans između onog što ide unutra i ono što ide van.
http://timeinventorskabinet.org/wiki/doku.php/reni_hofmuller

Jonhatan Prior
Prior radi na polju antropo-geografije u kojem istražuje odnos između prakse očuvanja okoliša i estetskih vrijednosti Velike Britanije. Kroz metodu détournementa te dekonstrukcije akustičnog okoliša Prior stvara nove zvučne ekologije pokazujući da soundwalk daje praktičarima i slušateljima mogućnost da aktivno sudjeluju u činu rekonstrukcije, podizanja, pa čak i brisanja psihoakustičkih svojstva prostora i vremena, nebitno da li se nalazi u umjetničkoj galeriji ili na gradskim ulicama.
http://timeinventorskabinet.org/wiki/doku.php/johnatan_prior

Nina Czegledy i Erika Pasztor
Zašto je hrana važna?
Živimo u vremenu kada se potrošačko društvo pokušava vratiti u ne-potrošačko društvo. Ovaj je pokušaj usko povezan s pojmom vremena i održivosti. Koncept održivosti postoji već odavno, no dobio je novi zamah u posljednjih nekoliko desetljeća. Novi poticaji se razvijaju primarno zbog ekoloških katastrofa i globalne financijske krize. Naravno, hrana je jedan od najznačajnijih faktora u ovoj borbi. Ekološki aktivizam u umjetnosti bio je evidentan ranije od ostalih mainstream javnih manifestacija i naširoko izražena danas više nego ikad prije.
http://timeinventorskabinet.org/wiki/doku.php/nina_czegledy

Conference is realized in partnership of Cal-me, Slovakia and UKE Croatia, with help of Gokul, Croatia.
Konferencija je realizirana u partnerstvu Cal-me iz Slovačke i UKE iz Hrvatske, uz pomoć Udruge Gokul iz Hrvatske

Conference is part of TIK (Time Inventors Kabinet) and MMKamp (Multimedia camp’11) projects by Cal-me, Bratislava and UKE Križevci.
Konferencija je dio suradnje projekta TIK (Time Inventors Kabinet) i rezidencijalnog programa MMKamp’11 (Multimedijalni kamp).

Lokacije/locations:
Zelena dvorana, Zabok – trg D. Domjanića 6

TIK Radiodays at Progressbar, Bratislava

Hand made small radio transmitter with player

FTR was in Bratislava from 7th to 10th February 2011 as a part of TIK project, more precisely TIK Radidays. This is first in the series of workshops and productions of TIK Radiodays that was held in Progressbar, newly opening hack-lab in the middle of Bratislava. Participants came from Poland, Hungary, Austria, Czech Republic, Slovakia and Croatia.

 

Participants of workshops

Participants of workshops

Ushi Reiter from servus.at gave micro transmitter soldering workshop. This transmitters were latter on used as tools to send signal to various receivers and as sound making instruments.

Ushi Reiter workshop

FTR had two installations, one in nearby park, where it dint work satisfactory, and as it was to cold to troubleshoot, it was taken back to Progressbar where it was put to work. Again, “open microphone” was practised and people interviewed, as well as sound experiments and DJing.

 

Sound installation making sounds out of electricity from potatoes

Planing MMkamp’11

MMkamp’11 has been planed for May 2011 to go together with part of the TIK project that is concerned with radio program from different organizations included in this project. For all those who are interested in radio programming, pls. do contact us here >>

MMKamp ’10 report

MMKamp ’10 hosted Ralf Schreiber with workshop on wind and sun powered instruments. Workshop was focused partially on recycled plastic botlles that were used as wind mills that were introduced as a way to power machines.

This is short video showing a concept with 4 bottles on fixed pivot (pivot moves together with the propellers, for the difference where propellers move and pivot is static).

Windmill from recycled plastic bottles from GentleJunk on Vimeo.

Children joined workshop at some point being absorbed by the wind:

Ralf created more types of electronic interactive sound creations together with Maja Kalogera:

4 bottle wind mill found its way to a bussy tourist street in front of the gallery in Korcula:

where people passing by were intrigued into how it works:

Time Inventor Kabinet crew worked on wind clocks, and tested them:

MMKamp’10 as fringe activity to TIK event

first TIK windclock for calculating windtimes (from TIK WIKI)

This years MMKamp will serve as a fringe activity to one EU funded project TIK, or better its yearly meeting on Korčula island in Croatia. TIK (Time inventors Kabinet) will host people from Belgium, Czech, Slovakia and Austria and MMKamp from Germany and Croatia. This international crew will from 24th of September to 01st of October work with joined efforts to build up wind-clocks, unique time measurement devices, and work on how can wind power small electronic musical devices. Besides workshops an event will create music nights filled with experimental and electronic sounds.

Names of the participants are:  Marcio Domingues, Gert Aertsen, Annemie Maes, Guy Van Belle, Isjtar, Michal Kindernay, Barbara Huber, Michal Palenik, Maja Kalogera, Sonja Fureš, Ralf Schreiber and Kruno Jošt.

MMKamp’09 program

Predstavljanje radova sa rezidencijalnog programa u Četvrtak 10.12.2009.:

Program predstavljanja rezidencijalnog programa
Četvrtak 10.12.2009.

19h
Xmedk/st.erme (60 min.) – dokumentarni film o novomedijskim radionicama koje su organizirane suradnički od organizacija iz Belgije: Okno.be, Nadine i Foam.
20h – 20:30h
Kratke prezentacije
20:30h – 22h
Oude destiles oude: prezentacija destilacije absinta
(various artist)
20:30h – 21h
Legs Without Bones:
Multimedijalni performas: Guy van Belle (Okno.be, Belgija), Michal Kindernay (YoYo, Česka), Barbara Huber (Col-me, Slovačka).
21h
Mahila (26 min. Dir. Annemie Maes, Okno.be, Belgija). Vizualnaantropologija / dokumentarni film o indijankama koje rade kao inzinjerke solarnog programa.
21:30h
Yoga unit:
Isjtar (Okno.be, Belgija), Kruno Jošt (UKE, Hrvatska), Motja (France-Russia).

MMKamp ’09 between 7th and 11th December

MMKampo’09residency program will be held in Art Workshop Lazareti in Dubrovnik between 07th and 11th of December ’09.  Annemie Maes, Michal Kindernay, Isjtar (Junior Vandebroeck), Barbara Hube, Guy van Belle, Trudo Engels and Kruno Jost (read more on this years participants here>>) will be presenting projects and organizations: okno.be, Time Inventors’ Kabinet, YOYO organization from Prague, etc. During the residency performances and collaborative works will be made: GP.inc performance, absinthe distillation performance and collaborative sound performances by participants.

This years MMKamp focuses on new media work and specially on collaboration between Belgian, Check and Croatian organizations for possible further collaborations and events in 2010. Full program is comming soon.

FTR @ Clubture Forum


Free Traveling Radio was hosted by Clubture Forum in Autonomous Cultural Center Medika in Zagreb. During four days of forum and festival activities we have had almost 24/7 radio going on with open microphone, DJ sets, recorded talks and a special show about sounds and music from famous Pokemon Pikachu.

Microphone was changing hands and peoples view on: politics, economy, student issues, festival events, squatted building of Medika and many other.

Short video shows atmosphere around the radio:

Podcast files from the Medika broadcast: